• Lorem ipsum

1.ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, aanbiedingen, offertes, mededelingen, overeenkomsten, verhuren, reparaties, verrichtingen van diensten, verkopen en leveringen.
a) Onder leverancier wordt verstaan vestiging MB Hairworks Eindhoven.
Onder wederpartij wordt verstaan diegene die een transactie afsluit met de leverancier, zijnde
- hetzij een consument, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
- dan wel een natuurlijk- of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
b) Voor het geval wederpartij algemene (inkoop-)voorwaarden hanteert, wijst leverancier deze hierbij uitdrukkelijk van de hand, terwijl leverancier onderstaande algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart.
c) Indien wederpartij niet uiterlijk 1 (één) maand voor afloop van overeenkomst schriftelijk opzegt, wordt deze overeenkomst stilzwijgend met dezelfde termijn en voorwaarden verlengd.
d) Van het in dit artikel bepaalde kan door leverancier uitsluitend schriftelijk worden
afgeweken.

2.AANBIEDINGEN
a) Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Iedere nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten kracht.
b) Alle modellen, monsters, patronen en tekeningen blijven eigendom van leverancier. Bij namaak of nabootsing zal wederpartij schadevergoeding verschuldigd zijn.
c) Afspraken met en toezeggingen van het personeel van leverancier, welke afwijzen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn voor leverancier niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.

3.BETALINGSVOORWAARDEN
a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen van leverancier onmiddellijk bij het afleveren van zaken c.q. onmiddellijk na het verrichten van reparaties dan wel diensten, contant te worden voldaan.
b) Ingeval leverancier op zijn factuur aangeeft, dat het door wederpartij verschuldigde mag worden overgemaakt naar een rekening, dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum door bijschrijving op een door leverancier op zijn factuur vermelde rekening.
c) Ingeval de in lid a genoemde betalingstermijn (fatale termijn) wordt overschreden, is de wederpartij in verzuim, zonder dat een nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, in welk geval leverancier vanaf de 15e dag na factuurdatum aanspraak maakt op de wettelijke rente. In dat geval is leverancier
gerechtigd verdere leveringen te staken. Vanaf het in verzuim zijn komen alle eventuele kortingen te vervallen.
d) Alle door wanbetaling van de wederpartij veroorzaakte kosten waaronder alle in redelijkheid gemaakte administratie-, buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de wederpartij.
e) Aanmaningen worden telkens met tenminste € 2.50 verhoogd en vermelden het uitstaande factuurbedrag alsmede de wettelijke rente over het uitstaande factuurbedrag en de tot op dat moment van aanmaning gemaakte kosten als bedoeld in lid c.
f) Het niet afnemen door wederpartij van door leverancier ter levering aangeboden zaken, ontheft wederpartij nimmer van de verplichting tot betaling.

4.AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover de wet dit toelaat, tekent leverancier zich vrij jegens de wederpartij en vrijwaart zich jegens derden voor alle aansprakelijkheid voor kosten en schaden van wanprestatie en onrechtmatige daad gedurende en middels haar werkzaamheden veroorzaakt, uitgezonderd opzet, grove schuld en handelen in strijd met hetgeen op grond van goed vakmanschap verwacht mag worden.

5.MATEN EN GEWICHTEN
Alle opgegeven maten en gewichten zijn slechts bedoeld als benadering. Monsters en modellen worden slechts bij wijze van aanduiding getoond of verstrekt. Geringe kleur en/of materiaalafwijkingen van eventueel getoonde of geleverde monsters of modellen, leveren geen wanprestatie van leverancier op.
Leverancier zal zich ten aanzien van kwaliteit en maten inspannen het verkochte zoveel als mogelijk te laten overeenkomen met het aangebodene, met inachtneming van de in de vorige zin opgenomen afwijkingen en toleranties.

6.RISICO-DRAGINGEN
a) Alle afleveringen vinden plaats op risico van wederpartij, waarbij de leverancier zich het recht voorbehoudt te bepalen vanuit welke plaats de verzending zal geschieden.
b) De zaak is voor risico van wederpartij van de levering af, zelfs al is het bezit nog niet overgedragen (levering per constitutum possessorium). Derhalve blijft de wederpartij de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan leverancier kan worden toegerekend.
c) Leverancier zal zijnerzijds al het redelijkerwijs mogelijke doen om bij wederpartij te bezorgen zaken deugdelijk te verpakken en zorgvuldig te vervoeren c.q. doen vervoeren.
d) Indien bij een consumentenaankoop de zaak bij de wederpartij wordt bezorgd is de zaak pas voor risico van wederpartij van de bezorging af, zelfs al was zij reeds eerder geleverd.

7.REMBOURS
Leverancier is te allen tijde gemachtigd zaken onder rembours te leveren.

8.LEVERING/VERZENDING
a) Als leveringstermijn, c.q. tijdstip van reparatie c.q. reparatieduur zal gelden de termijn zoals tussen leverancier en wederpartij is overeengekomen; de opgegeven of overeengekomen termijn is echter een bij benadering. Overschrijding van deze termijn, mits niet langer dan 30 (dertig) dagen, zal wederpartij geen recht geven op vergoeding van kosten, schaden of interessen of ontbinding der overeenkomst.
b) Als tijdstip van levering zal gelden het moment waarop zaken het magazijn, de opslagplaats, het atelier of andere voorraadruimten verlaten. Dadelijk nadat de zaken geleverd zijn draagt wederpartij het risico van alle schade welke aan of door deze zaken voor wederpartij of derden mocht ontstaan.
c) Ingeval van consumentenaankoop geldt als moment van levering:
- hetzij het moment waarop wederpartij de zaak feitelijk in bezit neemt,
- dan wel het moment van bezorging.

9.EIGENDOMSVOORBEHOUD
a) Hetgeen leverancier levert, de emballage daaronder begrepen, blijft eigendom van leverancier tot zekerheid voor de volle betaling van de met de levering verband houdende vorderingen, die van verrichte werkzaamheden en alle eventuele vorderingen tot schadevergoeding inbegrepen.
b) Desgewenst kan leverancier de zaken die onder deze zekerheidseigendom vallen te allen tijde tot zich nemen. Ter vervulling van het bepaalde in dit lid machtigt wederpartij leverancier de zaken waarvoor het eigendomsvoorbehoud of de zekerheidseigendom geldt zonder rechterlijke tussenkomst van hem terug te
nemen en daartoe iedere plaats te betreden, waar de zaken zich mochten bevinden. Zaken, voorkomende op niet betaalde facturen en aanwezig bij wederpartij, worden zowel door leverancier als door wederpartij geacht de zaken te zijn, waarop deze facturen betrekking hebben en waarvan de eigendom
derhalve bij leverancier berust.
c) Wederpartij is derhalve vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden in ver-/bruikleen te geven, te verpanden, in eigendom over te dragen, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming der goederen, of op enigerlei wijze te bezwaren.
d) Wederpartij verplicht zich de door leverancier geleverde zaken, zolang deze nog het eigendom van leverancier zijn, voor zijn, wederpartij’s, rekening verzekerd te houden tegen brand, diefstal, molest en dergelijke onheilen.
e) Dit alles onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding.

10.RECLAMES
De door leverancier geleverde zaken worden als goedgekeurd beschouwd:
a) Indien wederpartij niet binnen 8 (acht) dagen na ontvangst schriftelijk aan ons heeft medegedeeld dat de zending niet is goedgekeurd of
b) Indien leverancier wederpartij schriftelijk heeft verzocht de zending schriftelijk goed te keuren en wederpartij niet binnen 5 (vijf) dagen daaraan voldaan heeft.
c) Kleine gebreken die nog voor de overeengekomen dag van betaling kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding der goedkeuring zijn, tenzij zij aan gebruik in de weg staan.Leverancier is verplicht bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
d) Wederpartij zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot zaken die hij (wederpartij) heeft verkocht, bewerkt- of verwerkt.
e) Teruggave van geleverde zaken kan uitsluitend geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van leverancier en op daarbij door leverancier te bepalen voorwaarden.
f) Gezien de aard van de door leverancier te leveren zaken, geldt de in lid a genoemde termijn van 8 (acht) dagen als een bekwame tijd waarbinnen wederpartij kan ontdekken of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.

11.GARANTIE
a) Leverancier garandeert de deugdelijkheid van materialen en constructie van door haar geleverde zaken gedurende 6 maanden na levering. In geval van een gerechtvaardigd beroep op garantie is leverancier slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van de zaak of een onderdeel daarvan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden van de leverancier(s) van leverancier.
b) Gebreken als gevolg van gebruik van de zaak in strijd met de gebruiksvoorschriften leiden nimmer tot garantie.

12.ZICHTZENDINGEN
a) Leverancier kan op verzoek zaken vrijblijvend op zicht leveren, in welk geval alle kosten, waaronder de verzendkosten, voor rekening van wederpartij komen.
b) Wederpartij heeft het recht de zichtzending geheel of gedeeltelijk binnen 10 (tien) dagen naar leverancier terug te sturen.
c) Heeft leverancier de zichtzending niet uiterlijk 11 (elf) dagen na datum van verzending aan wederpartij retour ontvangen, of is de zending niet in staat van fabrieks- nieuwe originele, door leverancier opnieuw te verkopen verpakking, met originele etiketten, dan zal de zichtzending, zonder nadere berichtgeving, als
koopovereenkomst worden aangemerkt en als zodanig door leverancier worden gefactureerd.

13.RETOURZENDINGEN
a) Retourzendingen, anders dan wegens door leverancier gegrond bevonden reclames, zijn niet toegestaan. Mochten ondanks een niet door leverancier gegrond bevonden reclame zaken geretourneerd worden, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij en staat het leverancier vrij die zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en ter beschikking te
houden totdat het door wederpartij verschuldigde geheel zal zijn voldaan.
b) Retourzendingen worden door leverancier alleen in behandeling genomen, indien aankoopdatum, rekeningnummer en/of zichtbonnummer uitdrukkelijk zijn vermeld. Worden deze gegevens niet gelijktijdig medegedeeld, dan wordt de retourzending geacht niet door leverancier te zijn ontvangen.
c) Ingeval van retourzendingen naar aanleiding van garantie-aanspraken dienen de reclamatiegronden duidelijk, schriftelijk door wederpartij te worden vermeld, teneinde deze garantieaanspraken geldig te doen zijn.
d) Retourzendingen wegens door leverancier ongegrond bevonden reclames ontheffen de wederpartij nimmer van zijn verplichting tot betaling

14.SLOTBEPALING
Indien een artikel of een lid van een artikel uit deze voorwaarden niet werkzaam blijkt te zijn, blijven alle overige artikelen nadrukkelijk en onweerlegbaar van kracht.